นางสาวอมรรัตน์ หนึ้งวงค์

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 22/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081033XXXX
 • Facebook :
 • Email : kanjarat2552@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ห้วยพลูพิทยา
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 8060
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่