สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 13 19 32 1
ป.2 16 18 34 1
ป.3 12 8 20 1
ป.4 17 18 35 1
ป.5 9 3 12 1
ป.6 10 8 18 1
อ.1 8 5 13 1
อ.2 13 2 15 1
อ.3 8 6 14 1
รวม 106 87 193 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 13 19 32 นางศศิวิมล ไชยชนะ นางวิพา ปินใจ
ป.2/1 16 18 34 นางมาลี จิตจำลอง นางสาววิจิตรา เมี้ยงหอม
ป.3/1 12 8 20 นางสาวนิภาวรรณ กันทา
ป.4/1 17 18 35 นางสาวฉัตรฐิพร ถาเปียง นายจักรรินทร์ เณรจาที
ป.5/1 9 3 12 นางสาวทัศนา พรมจินะ
ป.6/1 10 8 18 นายณัฐกฤษฎ์ อินเตชะ นางสาวปราณี มะโนหาญ
อ.1/1 8 5 13 นางธิดาศิริ หัตถะผะสุ
อ.2/1 13 2 15 นางสาวดารารัตน์ นวลใย
อ.3/1 8 6 14 นางสาวอมรรัตน์ หนึ้งวงค์
รวม 106 87 193